Ejendommen:


Ejendommen består af skolelokaler, gymnastiksal, kontor, fodboldbane, udhuse/cykelskur,  gård med mere.

Grunden er på ca. 26.960 m² med ca. 7735 etage m², 2.946 m² kælder, 320 m² udhuse/cykelskur samt boldbane.


Ejendommen er under delvis udstykning, arealer og grundareal er derfor anslået.


EJENDOMMEN: Pingels Alle 31, 3700 Rønne

MATR.NR.: 1499b Rønne bygrunde samt 191a Rønne markjorder

ANVENDELSE: Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium o.l.)

OPFØRT ÅR/OMBYGGET ÅR: 1910/1953, 1919, 1932, 1958, 1965, 1968, 1971


  SKATTER OG AFGIFTER 2020: kr. 15.377,87 (nuværende)

  OFFENTLIG VURDERING: År 2019

  Ejendomsværdi: 53.000.000

  Grundværdi:             4.081.400

  Nuværende før udstykning

  FORSIKRINGSFORHOLD: Ejendommen er pt. forsikret således: Kendes ikke.

  ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af 27.10.2010 med energiklassifikation E

  Planforhold:

  ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone.

  VEJ: Ejendommen er beliggende til offentlig vej.

  KLOAKFORHOLD: Kloakforholdene er noteret som offentlig.

  VAND:  Alment vandforsyningsanlæg.

  KOMMUNEPLANER:

  101.B.03 Svanekevej - vest  

  101.B.04 Åkirkebyvej  

  101.B.06 Åkirkebyvej / Teglgårdsvejkvarteret  

  101.D.01 Østre skole

  LOKALPLANER:

  407-02 Byplanvedtægt 02 - Yderkvarterer i den centrale bydel  

  051 Lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne  

  027- Temalokalplan for helårsbeboelse

  SERVITUTTER:

  1903: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

  1913: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

  1956: Dok om byggelinier mv

  1956: Dok om udsigt mv

  1980: Indflyvningsservitut

  1993: Dok om færdselsret mv, parkering mv

  2010: Dok. om forsynings-/afløbsledninger

  1939: Dok om byggelinier mv

  1980: Indflyvningsservitut

  BRANDMÆSSIGE FORHOLD:

  Ejendommen opfylder gældende krav til sælgers anvendelse.

  Køber opfordres til at undersøge de brandmæssige krav til købers påtænkte anvendelse.


  Salgsvilkår:

  Ejendommen sælges som den er, står og forefindes, og hvor sælger overordnet fralægger sig ansvaret ved salg af ejendommen.

  Købsinteresserede opfordres til at fremkomme med et skriftligt tilbud indeholdende:

  1.Kontantpris i en momsfritaget transaktion

  2.Ønsket overtagelsesdato

  3.Årlig leje inkl. moms for bygning 1 & 6 i max 3 år

  4.Redegørelse  for den planlagte anvendelse af bygningerne området.

  5.Den skønnede soliditet i projektets økonomi og tidshorisont for projektets gennemførelse.

  Bornholms Regionskommune forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud.


  Købstilbud skal fremsendes skriftligt til danbolig, Nørregade 6, 3700 Rønne, Att: Martin W. Kok-Hansen (mail: martin.kok-hansen@danbolig.dk).

  Indkomne tilbud overbringes til Bornholms Regionskommune for stillingstagen og evt. accept.

  Salgsmateriale og fremvisning af ejendommen kan rekvireres hos danbolig Rønne, Att.: Martin W. Kok-Hansen på tlf. 56 95 19 95.

  Ejendommen udbydes på kontantvilkår uden angivelse af finansiering.


  Bornholms Regionskommune vil ud over den tilbudte kontante købesum og det økonomiske tilbud for tilbageleje af de nævnte bygninger lægge vægt på en række forhold ved vurderingen af de indkomne købstilbud.

  Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2019 en strategisk udviklingsplan for Rønne, der blandt hovedmålsætningerne har at skabe mere byliv og flere boliger. Udviklingsplanen fokuserer således på at trække aktiviteter tilbage mod bymidten i bestræbelserne på at skabe byliv og aktivitet.

  På baggrund af den strategiske udviklingsplan, vil regionskommunen derfor lægge særlig vægt på tilbud, der imødekommer målene i den strategiske udviklingsplan, fx gennem etablering af borgerrettede servicefunktioner og rekreative udearealer.

  Regionskommunen vil derudover se på hvilke synergieffekter det i tilbuddet skitserede projekt vil have med de omkringliggende servicefunktioner, herunder den kommunale tandpleje, børnehaven og biblioteket.

  I forlængelse af kommunalbestyrelsens ambitioner i forhold til bæredygtigt byggeri, vil dette også indgå i vurderingen af tilbuddene.

  Der vil blive lagt vægt på, at budgiver redegør for den planlagte anvendelse af ejendommen, og at vedkommende er indforstået med, at der kan blive pålagt juridiske bindinger i forhold til at fastholde en realisering af planen.


  Andet:

  Bygning 1, 2 og 3 er ikke en del af handlen og udstykkes af Bornholms Regionskommune, som afholder alle omkostninger hertil.


  EL, VAND OG VARME: El leveres fra Bornholms Energi og Forsyning.

  Vand leveres af RVV.

  Ejendommen opvarmes ved fjernvarme fra RVV.

  LØSØRE OG INVENTAR:

  Hvidevarer i erhvervslokaler medfølger,

  ØVRIGE FORHOLD:

  Der er ikke medtaget udgifter til vedligeholdelse, service eller løbende godkendelser af installationer o.l.

  En køber gøres opmærksom på, at Bornholms Regionskommune i en periode på op til 3 år ønsker at leje både administrationsbygningen og sidebygningen (Bygning 1 & 6) af en kommende køber for en maksimal pris på 500 kr. pr. m2 Ved 500 kr. pr m2 vil der kunne imødeses en leje på 1.003.000 kr. pr. år.